Lịch trình thủy triều trên bãi Bãi Ninh Chữ, Phan Rang, Việt Nam | Lịch trình thủy triều
Bảng thủy triều bãi Bãi Ninh Chữ, Thủy triều bãi Bãi Ninh Chữ, Đồ thị thủy triều bãi Bãi Ninh Chữ, Mực nước biển bãi Bãi Ninh Chữ, Thủy triều bãi Bãi Ninh Chữ, Thủy triều thấp bãi Bãi Ninh Chữ | Bãi Bãi Ninh Chữ, Phan Rang, Việt Nam

  ngày thời gian Chiều cao
2 Tháng Mười 2023  11:26 pm  1.6 m
3 Tháng Mười 2023  07:00 am  0.5 m
3 Tháng Mười 2023  02:18 pm  1.2 m
3 Tháng Mười 2023  05:08 pm  1.2 m
  ngày thời gian Chiều cao
1 Tháng Mười 2023  11:47 am  1.5 m
1 Tháng Mười 2023  05:35 pm  1.0 m
1 Tháng Mười 2023  11:11 pm  1.5 m
2 Tháng Mười 2023  06:04 am  0.6 m
2 Tháng Mười 2023  12:53 pm  1.4 m
2 Tháng Mười 2023  05:35 pm  1.1 m
2 Tháng Mười 2023  11:26 pm  1.6 m
3 Tháng Mười 2023  07:00 am  0.5 m
3 Tháng Mười 2023  02:18 pm  1.2 m
3 Tháng Mười 2023  05:08 pm  1.2 m
3 Tháng Mười 2023  11:45 pm  1.7 m
4 Tháng Mười 2023  08:00 am  0.5 m
5 Tháng Mười 2023  12:07 am  1.7 m
5 Tháng Mười 2023  09:09 am  0.4 m
6 Tháng Mười 2023  12:30 am  1.7 m
6 Tháng Mười 2023  10:29 am  0.4 m
7 Tháng Mười 2023  12:55 am  1.7 m
7 Tháng Mười 2023  11:53 am  0.4 m
8 Tháng Mười 2023  01:19 am  1.7 m
8 Tháng Mười 2023  01:03 pm  0.5 m
9 Tháng Mười 2023  01:40 am  1.6 m
9 Tháng Mười 2023  01:55 pm  0.5 m
10 Tháng Mười 2023  01:33 am  1.5 m
10 Tháng Mười 2023  02:34 pm  0.5 m
10 Tháng Mười 2023  11:52 pm  1.4 m
11 Tháng Mười 2023  03:09 am  1.4 m
11 Tháng Mười 2023  06:25 am  1.4 m
11 Tháng Mười 2023  03:05 pm  0.6 m
11 Tháng Mười 2023  10:57 pm  1.3 m
12 Tháng Mười 2023  03:22 am  1.2 m
12 Tháng Mười 2023  07:57 am  1.4 m
12 Tháng Mười 2023  03:29 pm  0.7 m
12 Tháng Mười 2023  10:35 pm  1.3 m
13 Tháng Mười 2023  03:46 am  1.1 m
13 Tháng Mười 2023  09:02 am  1.4 m
13 Tháng Mười 2023  03:50 pm  0.8 m
13 Tháng Mười 2023  10:25 pm  1.4 m
14 Tháng Mười 2023  04:14 am  1.0 m
14 Tháng Mười 2023  09:59 am  1.3 m
14 Tháng Mười 2023  04:07 pm  0.9 m
14 Tháng Mười 2023  10:22 pm  1.4 m
15 Tháng Mười 2023  04:45 am  0.8 m
15 Tháng Mười 2023  10:54 am  1.3 m
15 Tháng Mười 2023  04:21 pm  1.0 m
15 Tháng Mười 2023  10:25 pm  1.5 m
  ngày thời gian Chiều cao
16 Tháng Mười 2023  05:21 am  0.7 m
16 Tháng Mười 2023  11:53 am  1.3 m
16 Tháng Mười 2023  04:27 pm  1.1 m
16 Tháng Mười 2023  10:32 pm  1.5 m
17 Tháng Mười 2023  06:01 am  0.5 m
17 Tháng Mười 2023  01:02 pm  1.2 m
17 Tháng Mười 2023  04:22 pm  1.1 m
17 Tháng Mười 2023  10:46 pm  1.6 m
18 Tháng Mười 2023  06:46 am  0.4 m
18 Tháng Mười 2023  11:06 pm  1.7 m
19 Tháng Mười 2023  07:38 am  0.4 m
19 Tháng Mười 2023  11:32 pm  1.8 m
20 Tháng Mười 2023  08:38 am  0.3 m
21 Tháng Mười 2023  12:04 am  1.8 m
21 Tháng Mười 2023  09:47 am  0.3 m
22 Tháng Mười 2023  12:43 am  1.8 m
22 Tháng Mười 2023  11:02 am  0.3 m
23 Tháng Mười 2023  01:35 am  1.7 m
23 Tháng Mười 2023  12:16 pm  0.3 m
24 Tháng Mười 2023  03:06 am  1.6 m
24 Tháng Mười 2023  01:19 pm  0.4 m
25 Tháng Mười 2023  05:29 am  1.5 m
25 Tháng Mười 2023  02:12 pm  0.5 m
25 Tháng Mười 2023  09:54 pm  1.3 m
26 Tháng Mười 2023  01:45 am  1.2 m
26 Tháng Mười 2023  07:24 am  1.5 m
26 Tháng Mười 2023  02:55 pm  0.7 m
26 Tháng Mười 2023  09:30 pm  1.3 m
27 Tháng Mười 2023  02:51 am  1.0 m
27 Tháng Mười 2023  08:53 am  1.5 m
27 Tháng Mười 2023  03:29 pm  0.8 m
27 Tháng Mười 2023  09:28 pm  1.4 m
28 Tháng Mười 2023  03:44 am  0.8 m
28 Tháng Mười 2023  10:09 am  1.4 m
28 Tháng Mười 2023  03:52 pm  1.0 m
28 Tháng Mười 2023  09:36 pm  1.5 m
29 Tháng Mười 2023  04:35 am  0.6 m
29 Tháng Mười 2023  11:23 am  1.4 m
29 Tháng Mười 2023  04:03 pm  1.1 m
29 Tháng Mười 2023  09:50 pm  1.6 m
30 Tháng Mười 2023  05:24 am  0.4 m
30 Tháng Mười 2023  12:45 pm  1.3 m
30 Tháng Mười 2023  03:54 pm  1.2 m
30 Tháng Mười 2023  10:08 pm  1.7 m
31 Tháng Mười 2023  06:15 am  0.3 m
31 Tháng Mười 2023  10:30 pm  1.8 m