Lịch trình thủy triều trên bãi Bãi Đông, Thanh Hóa, Việt Nam | Lịch trình thủy triều
Bảng thủy triều bãi Bãi Đông, Thủy triều bãi Bãi Đông, Đồ thị thủy triều bãi Bãi Đông, Mực nước biển bãi Bãi Đông, Thủy triều bãi Bãi Đông, Thủy triều thấp bãi Bãi Đông | Bãi Bãi Đông, Thanh Hóa, Việt Nam

  ngày thời gian Chiều cao
29 Tháng Ba 2023  11:12 am  0.6 m
29 Tháng Ba 2023  11:00 pm  2.6 m
30 Tháng Ba 2023  12:03 pm  0.7 m
31 Tháng Ba 2023  12:08 am  2.7 m
  ngày thời gian Chiều cao
1 Tháng Ba 2023  12:58 pm  0.7 m
2 Tháng Ba 2023  12:59 am  2.7 m
2 Tháng Ba 2023  02:02 pm  0.7 m
3 Tháng Ba 2023  01:36 am  2.8 m
3 Tháng Ba 2023  03:09 pm  0.7 m
4 Tháng Ba 2023  02:03 am  2.8 m
4 Tháng Ba 2023  04:13 pm  0.7 m
5 Tháng Ba 2023  02:25 am  2.8 m
5 Tháng Ba 2023  05:10 pm  0.7 m
6 Tháng Ba 2023  02:42 am  2.7 m
6 Tháng Ba 2023  06:01 pm  0.8 m
7 Tháng Ba 2023  02:56 am  2.6 m
7 Tháng Ba 2023  06:47 pm  0.9 m
8 Tháng Ba 2023  03:08 am  2.5 m
8 Tháng Ba 2023  09:27 am  2.0 m
8 Tháng Ba 2023  11:38 am  2.0 m
8 Tháng Ba 2023  07:31 pm  1.0 m
9 Tháng Ba 2023  03:17 am  2.4 m
9 Tháng Ba 2023  08:57 am  1.9 m
9 Tháng Ba 2023  01:10 pm  2.1 m
9 Tháng Ba 2023  08:15 pm  1.1 m
10 Tháng Ba 2023  03:24 am  2.3 m
10 Tháng Ba 2023  08:56 am  1.7 m
10 Tháng Ba 2023  02:19 pm  2.2 m
10 Tháng Ba 2023  08:59 pm  1.3 m
11 Tháng Ba 2023  03:26 am  2.1 m
11 Tháng Ba 2023  09:08 am  1.5 m
11 Tháng Ba 2023  03:23 pm  2.3 m
11 Tháng Ba 2023  09:47 pm  1.5 m
12 Tháng Ba 2023  03:22 am  2.0 m
12 Tháng Ba 2023  09:29 am  1.3 m
12 Tháng Ba 2023  04:31 pm  2.4 m
12 Tháng Ba 2023  10:40 pm  1.7 m
13 Tháng Ba 2023  03:07 am  2.0 m
13 Tháng Ba 2023  09:58 am  1.1 m
13 Tháng Ba 2023  05:50 pm  2.4 m
13 Tháng Ba 2023  11:52 pm  2.0 m
14 Tháng Ba 2023  02:26 am  2.0 m
14 Tháng Ba 2023  10:36 am  0.9 m
14 Tháng Ba 2023  07:30 pm  2.5 m
15 Tháng Ba 2023  11:23 am  0.7 m
15 Tháng Ba 2023  09:41 pm  2.7 m
  ngày thời gian Chiều cao
16 Tháng Ba 2023  12:21 pm  0.6 m
16 Tháng Ba 2023  11:29 pm  2.8 m
17 Tháng Ba 2023  01:32 pm  0.5 m
18 Tháng Ba 2023  12:34 am  2.9 m
18 Tháng Ba 2023  02:54 pm  0.5 m
19 Tháng Ba 2023  01:23 am  2.9 m
19 Tháng Ba 2023  04:18 pm  0.5 m
20 Tháng Ba 2023  02:02 am  2.9 m
20 Tháng Ba 2023  05:35 pm  0.6 m
21 Tháng Ba 2023  02:32 am  2.7 m
21 Tháng Ba 2023  06:43 pm  0.7 m
22 Tháng Ba 2023  02:52 am  2.4 m
22 Tháng Ba 2023  07:47 am  2.1 m
22 Tháng Ba 2023  12:05 pm  2.3 m
22 Tháng Ba 2023  07:45 pm  0.9 m
23 Tháng Ba 2023  03:00 am  2.2 m
23 Tháng Ba 2023  07:41 am  1.8 m
23 Tháng Ba 2023  01:32 pm  2.4 m
23 Tháng Ba 2023  08:42 pm  1.1 m
24 Tháng Ba 2023  02:55 am  2.0 m
24 Tháng Ba 2023  07:58 am  1.5 m
24 Tháng Ba 2023  02:45 pm  2.6 m
24 Tháng Ba 2023  09:37 pm  1.4 m
25 Tháng Ba 2023  02:39 am  1.9 m
25 Tháng Ba 2023  08:27 am  1.2 m
25 Tháng Ba 2023  03:55 pm  2.6 m
25 Tháng Ba 2023  10:33 pm  1.7 m
26 Tháng Ba 2023  02:08 am  1.9 m
26 Tháng Ba 2023  09:03 am  0.9 m
26 Tháng Ba 2023  05:08 pm  2.6 m
26 Tháng Ba 2023  11:43 pm  2.0 m
27 Tháng Ba 2023  01:13 am  2.0 m
27 Tháng Ba 2023  09:43 am  0.7 m
27 Tháng Ba 2023  06:32 pm  2.6 m
28 Tháng Ba 2023  10:26 am  0.6 m
28 Tháng Ba 2023  08:30 pm  2.6 m
29 Tháng Ba 2023  11:12 am  0.6 m
29 Tháng Ba 2023  11:00 pm  2.6 m
30 Tháng Ba 2023  12:03 pm  0.7 m
31 Tháng Ba 2023  12:08 am  2.7 m
31 Tháng Ba 2023  01:02 pm  0.8 m
1 Tháng Tư 2023  12:42 am  2.7 m